+421 904 888 789     SK   EN

Hotové riešenia

Chcete ušetriť čas a peniaze na výrobu riešenia na mieru?

Vyberte si z balíkových riešení na technológii Microsoft Sharepoint CRM Dynamics, ktoré zahŕňajú digitálny archív, smernice, efektívny systém na porady, dovolenky či vzdelávanie zamestnancov.

Výhody balíkových riešení

Úspora času
na vývoj a na
testovanie

Úspora
peňazí na
výrobu


Rýchla
implementácia

Neustále
zdokonaľovanie
funkcií

Úspora času na vývoj a na testovanie

Úspora peňazí na výrobu

Rýchla implementácia

Neustále zdokonaľovanie funkcií

Moduly pre Microsoft CRM Dynamics a Microsoft Sharepoint

DMS

Hlavným cieľom je zefektívnenie vašich firemných procesov a komunikácie v rámci firmy a tiež ušetrenie času práce zamestnancov, ktorý venujú administratíve. To, čo sa momentálne musí vykonávať posielaním e-mailov či vypĺňaním Excel dokumentov možno navrhnúť oveľa efektívnejšie.

Modul DMS zvládne nielen ukladanie dokumentov v knižniciach, ale tiež prideľovanie úloh k dokumentom, ich schvaľovanie, vyhľadanie informácie aj v Pdf súboroch a ďalšie procesy:
- verzovanie dokumentov
- prideľovanie čiarových kódov
- priloženie Meta údajov ku každému dokumentu
- priama editácia dokumentov z prostredia Microsoft Office
- editácia dokumentov vo webovom prehliadači
- ochrana knižnice dokumentov pred neoprávneným prístupom k jednotlivým dokumentom
- fulltextové vyhľadávanie dokumentov (Word, Excel, Pdf, PowerPoint)
- workflow - možnosť spúšťať viac pracovných procesov pri jednom dokumente

Faktúry, objednávky, zmluvy

Tento modul vám umožňuje mať celkový prehľad, keďže všetky zmluvy sú uložené na jednom mieste. Umožňuje automatický prístup k finálnej zmluve. Objednávky možno schvaľovať podľa oddelení a automaticky ich párovať so zmluvou.

Systém umožňuje:
- spárovať faktúry s objednávkami a zmluvami
- elektronický archív objednávok, zmlúv a faktúr
- kompletný schvaľovací proces a evidenciu objednávok, zmlúv a faktúr
- informovať schvalovateľov e-mailmi
- možnosť editovať a zmeniť osoby schvaľovania a počet schvaľovaní

Modul Faktúry umožňuje:
- evidenciu faktúr
- schvaľovanie faktúr
- prenos schválených faktúr do ERP systému (napr. Profit)

Modul Zmluvy umožňuje:
- vytváranie
- pripomienkovanie
- zapracovanie
- schvaľovanie

Modul Objednávky umožňuje:
- evidenciu objednávok
- väzbu na zmluvy

Smernice schvaľovanie dokumentov

Slúži na vytváranie, pripomienkovanie, zapracovanie a schvaľovanie smerníc. Tento modul možno napojiť na akúkoľvek knižnicu dokumentov. Súbežne možno pripomienkovať dokument aj zo strany zamestnancov autorovi. Po ukončení sa smernica publikuje a zobrazí ostatným používateľom v rámci internetového portálu.

Modul Smernice umožňuje:
- jednoduchý a prehľadný pripomienkovací postup
- viacnásobné pripomienkovanie
- e-mailové notifikácie
- akceptáciu či zrušenie pripomienky autorom dokumentu

Pripomienky dokumentov

Modul je zdokonalenou verziou pripomienkovania v prostredí Microsoft Word. Výhodou tohto procesu je, že si používatelia nemusia vymieňať e-maily či celé dokumenty a že je všetko zaznamenané na jednom mieste v rámci samotného SharePointu.

Ako prebieha proces pripomienkovania dokumentov:
- používateľ spustí pripomienkovací proces a vyberie používateľov na pripomienkovanie
- generuje sa úloha s potrebnými informáciami pre všetkých používateľov
- hlavný používateľ môže pripomienky akceptovať alebo ich odoslať späť na prehodnotenie
- výsledkom je prehľadný zoznam pripomienok a komentárov k pripomienkam

Porady

Tento modul vám pomôže nielen pri vytvorení zápisu z porady, ale rovno aj pridelí úlohy jednotlivým zamestnancom.

Tento modul umožňuje:
- vytvárať neobmedzený počet porád
- vytvárať neobmedzený počet termínov jednotlivých porád
- automaticky posielať pozvánky účastníkom porady
- priamo zadávať úlohy vzniknuté na stretnutiach či na poradách
- automaticky generovať opakujúce sa úlohy
- maximálnu bezpečnosť dokumentov a úloh naviazaných na daný termín porady
- upozornenia e-mailom účastníkom porady o končiacom sa termíne pridelenej úlohy

Proces vytvorenia porady je rozdelený na tieto kroky:
- používateľ, ktorý zvoláva poradu, vytvorí nový záznam v module Porady. Vyplní potrebné údaje ako názov, mená účastníkov, príp. čo sa bude preberať
- odošle e-mail notifikáciu požadovaným účastníkom porady s URL linkom na poradu
- na tejto adrese sa vytvoria knižnice, kde môžu pozvaní účastníci pridávať dokumenty
- v deň porady sa opäť odošle notifikácia ohľadom plánovanej porady
- priamo na porade sa robí zápis do dokumentu, ktorý je súčasťou porady
- úlohy vzniknuté na porade sa priamo prideľujú zamestnancom cez systém
- možnosť nastaviť danú poradu ako opakujúcu sa

Cestovné príkazy

Modul slúži na evidenciu a schvaľovanie cestovných príkazov.

Modul umožňuje:
- zadávať cestovné príkazy
- generovať zo šablóny Excel dokument na schválenie
- meniť šablónu, z ktorej sa generuje Excel dokument
- poslať na schválenie generovaný dokument nadriadenému

Dovolenky

Modul umožňuje priamo v systéme riešiť žiadosť aj schválenie dovolenky nadriadenými bez potreby odosielania emailom. V prípade prepojenia na externý systém (HR systém alebo ERP) umožní nielen zobraziť informácie o zostávajúcej dovolenke, ale tiež zapísať údaj do externého systému.

Podľa organizačnej štruktúry systém priamo vyplní meno osoby, ktorá má dovolenku schváliť. Zamestnanci môžu prehľadne riešiť zastupovanie počas ich neprítomnosti. Modul podporuje aj rôzne reporty potrebné pre oddelenia.

Vzdelávanie zamestnancov

Je to komplexný e-ĺearning systém pre zamestnancov, podporuje vzdelávanie zamestnancov nielen v IT kurzoch, ale tiež BOZP, v jazykových kurzoch, ECDL a mnohé iné.

Systém umožňuje:
- vytvárať vzdelávacie kurzy, priraďovať kurzy
- testovať zamestnancov a sledovať priebežne ich výsledky
- výber metodiky SCORM alebo inej
- vytvárať textové, audio- a videodokumentácie na študovanie
- reportovanie rôznych informácií
- udržiavanie spätnej väzby od používateľov
- vytvoriť diskusné fórum, prípadne FAQ
- tiež "live" virtuálne kurzy

Projekty

Umožňuje vytvárať projekty priamo z definovaných šablón, čo vám zjednoduší manažovanie projektov.

Každý projekt má:
- vytvorený svoj pracovný priestor
- svoju lokalitu a jedinečné povolenia
- môže mať neobmedzený počet listov a knižníc
- automaticky vytvorené knižnice, kalendáre, zoznamy typu úloh, kde je možné zapisovať a prideľovať úlohy zamestancom
- možnosť e-mailových notifikácií o pridaní používateľov do projektu
- možnosť prideľovania a sledovania úloh

HelpDesk

Modul na zapisovanie, riešenie, rozdeľovanie problémov v rámci organizácie, ktorý umožňuje:
- evidenciu interných a externých problémov
- internú a externú diskusiu o probléme
- delegovanie úloh
- prepojenie na MS Outlook

Rezervácie

Umožňuje riešiť rezervácie miestností, zariadení, automobilov atď. V kalendári pre poskytovateľa možno editovať rezervácie a ich schvaľovať ich.

V kalendári pre bežných používateľov sú zobrazené iba platné rezervácie. Súčasťou modulu sú aj notifikácie o schválení či zamietnutí rezervácie.

Centrálny register zmlúv

Tento modul uľahčí prácu zamestnancom, ktorí už nemusia manuálne kopírovať a vkladať zmluvy a dodatky do Centrálneho registra zmlúv, systém to urobí automaticky.

Modul pozostáva z dvoch častí:
a/ Z evidencie, kde je zoznam:
- zmlúv a evidencia nových zmlúv
- dodatkov a evidencia nových dodatkov
- exportovaných zmlúv a dodatkov
b/ Z exportu do CRZ umožňujúceho:
- exportovať každú zmluvu do XML formátu
- uložiť exportované zmluvy na externý FTP server, z ktorého si CRZ sťahuje zmluvy automaticky do systému

Digitálny archív

Komplexné riešenie na spracovanie, zabezpečenie a uchovanie dokumentov v digitálnej podobe. Nejde len o bezpečné uchovanie dát a o archiváciu, ale aj o ich efektívne vyhľadávanie, čitateľnosť a zrozumiteľnosť aj do budúcnosti.

Výhody digitálneho archívu:
- moduly môžu byť nakonfigurované podľa konkrétnych potrieb oddelení
- jednoduché vyhľadávanie je možné na úrovni celej inštitúcie aj na úrovni oddelení
- prístup ku konkrétnemu dokumentu môžu mať iba poverení zamestnanci
- možnosť pripomienkovania a schvaľovania dokumentov
- efektívne vyhľadávanie podľa práv zamestnancov
- prehľadné usporiadanie dokumentov
- nepretržitý prístup k informáciám aj z počítača či z mobilu cez internetový prehliadač
- dlhodobé uchovanie a ochrana dát
- vysoká miera bezpečnosti
- dodatočné ukladanie dokumentov a prideľovanie povolení na prehľadávanie
- prístup k jednému dokumentu viacerým zamestnancom naraz
- úplná náhrada a zálohovanie papierového dokumentu
- hierarchické usporiadanie podľa zadaných parametrov

Ste v štádiu vývoja a potrebujete konzultáciu u odborníka?
Sme tu pre vás. Naši špecialisti zvážia bezpečnostné riziko, spoluprácu s inými aplikáciami či programami a poradia vám vhodné riešenie.

Spolupráca s nami

Dodáme vám produkt spolu s komplexným servisom od prvotného návrhu až po konečnú realizáciu na mieru. Vaše predstavy pretavíme do konkrétnej podoby inovatívneho dizajnu vďaka našim dlhodobým a rôznorodým skúsenostiam z IT projektov.

1. Analýza

Na prvom stretnutí rozoberieme vašu predstavu o produkte a vďaka analýze vám ponúkneme vhodné riešenie.

2. Vývoj

Pri vývoji sme flexibilní podľa potrieb a požiadaviek
klienta. Produkt testujeme,
až kým nie sme spokojní.

3. Produkt

Dodáme vám, čo sme sľúbili,
v stanovenom termíne.

4. Podpora

Naša starostlivosť sa nekončí vytvorením
produktu, sme tu pre vás aj
naďalej.